Басейн: с бесейном
Лечение: с лечением
Город: Трускавец
Питание: Ресторан

ДОГОВІР №
Про надання послуг
м. Трускавець «_____________» 20 р.

СТОРОНИ:
ЗАМОВНИК: з однієї сторони, та
ВИКОНАВЕЦЬ: ФОП Осадча Аліна Миронівна в особі директора Осадчої Аліни Миронівни
іншого боку уклали Даний Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується надати за завданням Замовника послуги з розміщення згідно з
попереднім замовленням, а Замовник зобов’язується сплачувати вартість наданих послуг .

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ
2.1.Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:
2.1.1 Виконавець на підставі попереднього замовлення ЗАМОВНИКА здійснює бронювання .
______________ на ім'я ________________________________
2.1.2. Замовляє _________________________________________________________
2.1.3. До профілю санаторію відноситься:
__________________________________________________

 

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Оплата послуг проводиться Замовником на підставі рахунку отриманого від Виконавця на
його розрахунковий рахунок в банку.
3.2. Вартість наданих послуг фіксується в акті про надані послуги, який підписується Сторонами.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Своєчасно і якісно надавати послуги зазначені в п.2 цього Договору.
4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань,
згідно з цим Договором, терміново повідомляти Замовника.
4.1.3. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.
4.2. Обов’язки Замовника:
4.2.1. Приймати від виконавця послуги , що надаються згідно з цим Договором.
4.2.2. Підписувати акти про надані послуги.
4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п.3 цього Договора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність
визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо
воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх
залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх
зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона для якої склались форс-мажорні
обставини, зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити
іншу Сторону.
5.4. У випадку дострокового виїзду Замовника грошові кошти за невикористані послуги
повертаються, за винятком суми штрафу, що дорівнює розміру вартості послуг за 1(одну) добу. У
випадку наявності поважних причин, що стали підставою для такого виїзду (хвороба чи смерть
Замовника або членів його сім’ї, інші випадки, які унеможливлюють отримання ним послуг) при
наявності підтверджуючих документів грошові кошти повертаються в розмірі вартості
невикористаних послуг.
5.5. Оплата за послуги, які не були використані Замовником з причини його запізнення при
поселенні , не компенсується.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.
6.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної сторони.
6.4. Замовник не заперечують про внесення його персональних даних, які стали відомі Виконавцю,
до Бази персональних даних Виконавця з метою їх використання для здійснення господарської
діяльності, згідно з Законом України « Про захист персональних даних » від 01.06.2010р. № 2297-

7. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ: ФОП Осадча Аліна Миронівна
Юридично адреса та індекс 82200, Львівська обл. м. Трускавець, вул. Сагайдачного, 21\19
Телефон +38 068 631 67 67
Розрахунковий рахунок № 2600 9053 732354 в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 325321 ЄДРПОУ 3160716603
ЗАМОВНИК:

Виконавець                                         Замовник

____________________________         _____________________________